Hiking in Hong Kong

Two young women hikers along a path on Hong Kong Island.